Google+
013 5210444 info@pedikuurhuys.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen ’t Pedi-Kuurhuys – behandelend pedicure, Anneke van Herpen hierna genoemd
  ’t Pedi-Kuurhuys en de cliënt, waarop ’t Pedi-Kuurhuys deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 1. Inspanningen & diensten’t Pedi-Kuurhuys

’t Pedi-Kuurhuys zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
’t Pedi-Kuurhuys zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging en/of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk vooraf informeren.

 1. Afspraken

Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. Bij verhindering dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Wanneer de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt zal het verschuldigde bedrag volledig in rekening worden gebracht. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op zijn afspraak verschijnt, wordt de verloren tijd ingekort op de behandeling en wordt het verschuldigde bedrag volledig in rekening gebracht.

Bij annulering van een afspraak dient ’t Pedi-Kuurhuys dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

’t Pedi-Kuurhuys vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde tarieven zijn inclusief btw. Tweemaal per jaar behoudt Medisch Pedicure Rosmalen zich het recht voor, om prijswijzigingen door te voeren. Deze worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk bekend gemaakt via de website en in de praktijk.

Het afrekenen van een behandeling en/of product kan geschieden via contante betaling of per pinbetaling. Bij uitzondering bestaat er soms een mogelijkheid te betalen middels bankoverboeking. In het geval van een bankoverboeking dient de cliënt het gehele bedrag binnen 7 dagen, onder vermelding van naam en factuurnummer, over te maken naar het genoemde rekeningnummer.

 1. Persoonsgegevens en privacy

Vóór de eerste behandeling voorziet de cliënt ’t Pedi-Kuurhuys van alle gegevens, welke relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.  ’t Pedi-Kuurhuys neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ’t Pedi-Kuurhuys zal gegevens van de cliënt uitsluitend gebruiken binnen de eigen praktijk. Indien van toepassing kan  ’t Pedi-Kuurhuys behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts en/of medisch specialist mits de cliënt hier toestemming voor geeft. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de cliënt.

 1. Geheimhouding

’t Pedi-Kuurhuys is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt als zodanig is benoemd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, ’t Pedi-Kuurhuys verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

’t Pedi-Kuurhuys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de cliënt verstrekt is over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. ’t Pedi-Kuurhuys is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Garantie

’t Pedi-Kuurhuys geeft de cliënt één week garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven, adviezen niet worden opgevolgd, medische hulp niet gezocht wordt terwijl dit wel geadviseerd was en wanneer producten niet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

 1. Beschadiging en diefstal

’t Pedi-Kuurhuys heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt. ’t Pedi-Kuurhuys meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, ’t Pedi-Kuurhuys het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen ’t Pedi-Kuurhuys en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien ’t Pedi-Kuurhuys en de cliënt er mondeling niet uit komen, kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal ’t Pedi-Kuurhuys de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien’t Pedi-Kuurhuys en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Hierover zijn folders te vinden in de praktijk. ’t Pedi-Kuurhuys is lid van de geschillencommissie en aangesloten bij:                                                                                                                                                                                                           

ProVoet_Logologo_procert_kwaliteitsregistratie_voor_de_pedicure
        Lid-nr. 31442                  KRP-nr. 13961